Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 13Nâng cấp item từ lv0 đến lv6Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul Nếu thất bại
+0 lên +1 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+1 lên +2 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +1
+2 lên +3 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +2
+3 lên +4 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +3
+4 lên +5 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +4
+5 lên +6 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +5

Nâng cấp item từ lv7 đến lv9Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul Nếu thất bại
+6 lên +7 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+7 lên +8 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+8 lên +9 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0

Nâng cấp item từ lv9 đến lv13Cấp độ Số lượng Bless cần Số lượng Soul cần Số lượng Chao cần Tỉ lệ thành công
+9 lên +10 50% (có luck 75%)
+10 lên +11 50% (có luck 70%)
+11 lên +12 45% (có luck 70%)
+12 lên +13 45% (có luck 70%)

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)- Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường"- Đặt vật phẩm cần nâng cấpsố lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp"