Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Thăng Cấp 1 - 2

Nhiệm Vụ 1:

Nhiệm vụ 150 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên
Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ
Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)
Phần Thưởng -Chiến Binh thành Kỵ Sĩ
-Phù Thủy thành Pháp Sư
-Tiên Nữ thành Thánh Nữ
-Thuật Sĩ thành Thuật Sư

Giai đoạn 1:
Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina
Quyển Sách Đế Vương
Các bạn có thể mua vật phẩm tại Quầy Bar Lorencia


Giai đoạn 2: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

Chiến binh: Thanh gươm gãy
Phù thủy: Linh hồn phù thủy
Tiên nữ: Nước mắt tiên nữ
Thuật sĩ: Con mắt Abyss
Các bạn có thể mua vật phẩm tại Quầy Bar Lorencia

Nhiệm vụ 2: (Nhiệm vụ 220)

Nhiệm vụ 220 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên
Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Phần Thưởng - Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.
- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.
- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại ( Lorencia139,87 ), ( Devias 198,147), ( Noria 170,88)
( Atlans 18,25 )

Giai đoạn 1: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon

Giai đoạn 2: (chỉ dành cho Kỵ Sĩ) Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon
Các bạn có thể mua các vật phẩm trên tại Bar Lorencia

Chúc các bạn hoàn thành nhiệm vụ thành công .
a